Privacyverklaring Next Top Creative 2020

Endemol Shine Nederland B.V., onderdeel van de Endemol Shine Group, en de aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder maar niet beperkt tot Simpel Media B.V., Human Factor B.V., TVBV B.V., NL Film & TV B.V. (hierna: ‘Producent’) hechten er grote waarde aan dat er zorgvuldig, integer en vertrouwelijk met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Producent kan persoonsgegevens van en over je verwerken, bijvoorbeeld in het kader van jouw aanmelding voor (informatie over) het deelnemen aan de Next Top Creative 2020 traineetraject van Endemol Shine Nederland (hierna: de “Next Top Creative”). Producent draagt ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins is verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring informeert Producent je hoe Producent persoonsgegevens van en over je verzamelt, zowel via deze website www.endemolshine.nl als via onze bijbehorende mobiele sites, applicaties en widgets (hierna gezamenlijk: de ‘Website’) of anderszins, en hoe Producent jouw persoonsgegevens gebruiken, openbaar maken of anderszins verwerken (hierna: de ‘Privacyverklaring’). Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna: de ‘AVG’) neergelegde informatieplicht.

Datum

Deze Privacyverklaring is geschreven – en voor het laatst aangepast – op: 18-09-2019.

Samenvatting:

Toepassing van deze Privacyverklaring

De privacyverklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door Endemol Shine Nederland B.V., MediArena 2, 1114 BC Amsterdam-Duivendrecht, Nederland, onderdeel van de Endemol Shine Group, en – voor zover van toepassing – de aan Producent gelieerde ondernemingen[1], waaronder maar niet beperkt tot Human Factor B.V., NL Film & TV B.V., Simpel Media B.V., TVBV B.V. (hierna gezamenlijk te noemen: ‘Producent’). Producent is de verwerkingsverantwoordelijke voor de in de Privacyverklaring beschreven verwerkingen.

De Privacyverklaring is van toepassing op alle personen die van de Website – en/of het daarop beschikbaar gestelde aanmeldformulier – gebruiken maken en op alle overige personen van wie Producent persoonsgegevens verwerkt i.v.m. de aanmelding voor meer informatie over de Next Top Creative. (hierna: “aanmelder”, “je” of “jou”).

Minderjarigen

Indien je jonger bent dan 16 jaar mag je je alleen aanmelden voor meer informatie over de Next Top Creative indien je ouders of wettelijke vertegenwoordigers na het lezen van deze Privacyverklaring toestemming geven voor de aanmelding en de verwerking van jouw persoonsgegevens door Producent in verband met deze aanmelding. Dit geldt alleen voor zover toestemming ook de grondslag is voor de verwerking. Met inachtneming van de beschikbare technologie spant Producent zich in om te controleren of je ouders of wettelijke vertegenwoordigers daadwerkelijk toestemming hebben gegeven.

Hoe worden de persoonsgegevens verkregen?

De aanmelding voor de Next Top Creative is geheel vrijwillig. Indien je besluit om je aan te melden voor meer informatie over de Next Top Creative, dan is het noodzakelijk voor ons om bepaalde gegevens te kunnen verwerken, bijvoorbeeld zodat Producent jouw aanmelding in behandeling kan nemen of om in dat kader contact met je op te nemen. In het aanmeldformulier wordt vermeld welke gegevens verplicht en welke optioneel zijn. Indien je bepaalde gegevens niet aan ons wenst te verstrekken, dan kun je in sommige gevallen geen gebruik maken van onze diensten op de Website en/of de aanmelding voor meer informatie over de Next Top Creative.

Producent verwerkt persoonsgegevens omdat deze:

 • door jou als betrokkene op eigen initiatief –schriftelijk – zijn verstrekt, bijvoorbeeld via de Website;
 • automatisch worden ontvangen door ons vanwege het gebruik van de Website, bijvoorbeeld middels cookies en soortgelijke technieken (zie artikel 3 en 14).

Indien je persoonsgegevens van derden verstrekt verzoekt Producent je om hen (en, in het geval van minderjarigen, tevens hun ouder/voogd) – zodra dat mogelijk – is te informeren over de inhoud van deze Privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Producent kan persoonsgegevens van en over je verzamelen.

Producent verwerkt de navolgende (categorieën van) persoonsgegevens van jou:

 1. Standaard aanmeldgegevens:
  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres
 2. Technische gegevens: elektronische identificatie gegevens (bijv. IP-adressen, cookies), gegevens over het (tijdelijke) gebruik van de Website, bijvoorbeeld het gebruikte apparaat type en -eigenschappen, browsertype en -taal, datum en tijd van de interactie.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Producent verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • verwerken en behandelen van de aanmelding;
 • het aanbieden van de Website en functies;
 • het meten, analyseren en verbeteren van de Website en functies.
 • het aanbieden van klantenondersteuning en om te kunnen reageren op vragen;
 • onderzoek en analyses.
 • ter bescherming van de rechten van Producent en anderen, inclusief jouw privacy rechten (zie ook artikel 9).
 • om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving procedures en/of te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties;

Uitsluitend met jouw voorafgaande toestemming, kan Producent bepaalde (contact)gegevens bovendien gebruiken voor:

 • marketing – en communicatieactiviteiten: het versturen van aanbiedingen, promoties, nieuwbrieven en marketingberichten (van Producent en/of van derden), ook op basis van jouw persoonlijke voorkeuren en gewoonten
 • kandidatenwerving voor vervolg events van de Next Top Creative van Producent.

Voor meer informatie, bijvoorbeeld welke persoonsgegevens precies worden verwerkt voor welke doeleinden, kun je contact met ons opnemen (zie ook artikel 11).

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Producent verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Verkregen toestemming; bijv. in het geval van de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens en/of persoonsgegevens van minderjarigen;
 • Gerechtvaardigd belang van Producent, waarbij Producent haar belangen altijd zal afwegen tegen jouw privacybelangen, bijvoorbeeld:
  • reguliere bedrijfsvoering en/of bedrijfsbelangen;
  • om je van Website en de aanmeldingsfunctionaliteit te voorzien.

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld voor marketingdoeleinden, kandidatenwerving, het gebruik van bepaalde cookies en/of voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, dan is de grondslag altijd voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kun je te allen tijde weer intrekken (zie ook artikel 9 en 11).

Beveiliging persoonsgegevens

De beveiliging van je persoonsgegevens is onze prioriteit. Producent hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende organisatorische- en technische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Producent gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals de IT-leverancier van de Website, zal Producent in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een (verwerkers)overeenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Producent hanteert een op functie gebaseerd toegangsbeleid. Producent deelt jouw persoonsgegevens bij de uitvoering van haar werkzaamheden met (de door) haar (ingehuurde) medewerkers voor wie toegang nodig is bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden, waaronder maar niet beperkt tot het betreffende productie- en redactieteam en overig relevant personeel (bijv. juridische zaken, financiën, IT, HR, de directie, sales- en marketing).

Delen van persoonsgegevens

Producent kan jouw persoonsgegevens delen binnen haar (gelieerde) onderneming(en) binnen de Endemol Shine groep. Wanneer dit gebeurt, zullen deze ondernemingen jouw gegevens verwerken voor zover dat nodig is en voor dezelfde doeleinden zoals hierin vermeld.

We kunnen jouw persoonsgegevens ook aan derde partijen, waaronder maar niet beperkt tot externe leveranciers of dienstverleners voor het realiseren van de (productie van) Next Top Creative of overige diensten.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Producent jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt voor zover vereist een (verwerkers)overeenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de privacyregelgeving. Producent zal hen verplichten om zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen ter bescherming van jouw gegevens. Door Producent ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving daarvan.  In een dergelijk geval verwijst Producent je naar de privacy beleid van deze derde partij.

Het is ook mogelijk dat Producent (wettelijk) verplicht wordt om zonder jouw toestemming jouw persoonsgegevens te verstrekken aan bevoegde autoriteiten, zoals toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporings- en overheidsinstanties.

Persoonsgegevens delen met het buitenland?

Producent kan persoonsgegevens overdragen aan andere landen binnen of buiten de Europese Economische Ruimte. In ieder geval zorgt Producent er altijd voor dat er passende beveiligingsmaatregelen zijn die voldoen aan de toepasselijke wetgeving om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Privacy rechten

Je hebt onder meer het recht om een verzoek te doen tot toegang en informatie tot, inzage in, rectificatie, beperking, verwijdering van je persoonsgegevens en/of intrekking van eerder gegeven toestemming, overeenkomstig het bepaalde in de AVG.

Een dergelijk verzoek kun je sturen naar ons via de contactgegevens zoals vermeld in artikel 11.
Je hebt tevens het recht om vragen en/of klachten in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens bij Producent en/of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Producent zal jouw verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek beantwoorden.

Er kunnen omstandigheden voordoen waarbij Producent aan jouw verzoek als betrokkene geen of geen volledige uitvoering kan geven. Bijvoorbeeld indien sprake is van wettelijke bewaartermijnen en/of op basis van de wettelijke excepties voor verwerking voor journalistieke doeleinden of ten behoeve van academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen.

Producent neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op persoonlijke aanmeldingen en/of eigen persoonsgegevens, niet die van derden. Teneinde zeker te weten dat Producent op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, kan Producent je ter verificatie vragen jezelf te legitimeren (middels het delen van alleen de strikt noodzakelijke ID/paspoortgegevens: met tenminste een afgeschermde pasfoto en BSN).

Updates van deze Privacyverklaring

Producent behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen worden op de Website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze Website.

De datum van inwerkingtreding bovenaan deze Privacyverklaring geeft aan wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is herzien.

Hoe kun je contact opnemen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Je kunt contact met ons opnemen in het kader van jouw persoonsgegevens via en/of verzoeken – zoals bedoeld in artikel 9 – richten aan, graag onder vermelding van je naam en het verzoek:

Het volgende emailadres: mijngegevens@endemolshine.nl,

Of per post:

Endemol Shine Nederland B.V.
afdeling Juridische Zaken
Postbus 12121 1100 AC Amsterdam

Bewaartermijnen

Producent bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de eerder genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

In de praktijk betekent dit dat Producent periodieke processen heeft ingesteld voor het beoordelen van de aanmeldingen en de beveiligingsmaatregelen (zoals het beperken van de toegang tot de Next Top Creative specifieke aanmeldgegevens en/of het verwijderen daarvan), waarbij de volgende bewaartermijnen gelden.

Aanmelder informatie Next Top Creative
De persoonsgegevens van de personen die zich hebben aangemeld voor meer informatie over de Next Top Creative 2020, zullen door de Producent bewaard worden zolang noodzakelijk, en in ieder geval tot en met een jaar na aanmelding via de Website.

Niettemin, is het mogelijk dat Producent (een gedeelte van) de persoonsgegevens ook na afloop van het bewaartermijn bewaart of archiveert indien die gegevens noodzakelijk zijn om te behouden voor een van de toekomstige doeleinden

– persoonsgegevens die in de toekomst wellicht nodig zijn in verband met claims of een gerechtelijke procedure (ten behoeve van de bewijspositie);

– een wettelijk bewaartermijn;

– in het kader van een zwarte lijst.

Social Media

Op social media en/of websites van derden kunnen links naar de Website(s) zijn geplaatst, bijv. om de Website te promoten en/of te delen via sociale (media) netwerken, zoals Twitter, Instagram of Facebook (zoals Facebook Pixel). Producent houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via deze derde partijen. Producent verwijst je in dat geval naar het privacy beleid van deze partijen.

Cookies

Teneinde het gebruiksgemak van de Website te vergroten, wordt in sommige gevallen gebruik gemaakt van zogenaamde (functionele/analytische) ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek op de website(s) van Producent op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst.

Voor meer informatie, ga naar de Cookie Policy op de Website.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) lees je meer over cookies en hoe je deze kunt blokkeren of verwijderen, maar dit kan de mogelijkheden en het gebruik van de Website wel beïnvloeden dan wel onmogelijk maken.
Je zult ook uitleg vinden over het verwijderen van cookies en het instellen van individuele browsers instelling die het gebruik van cookies automatisch blokkeert.


[1]
Gelieerde ondernemingen van Endemol Shine Nederland zijn: Endemol Shine Nederland Producties B.V., Grundy/Endemol Nederland V.O.F., Scriptstudio B.V., TVBV B.V., Simpel Media B.V., ES NL Scripted Holding B.V., NL Film & TV B.V., Endemol Shine Scripted B.V., NL TV Productie B.V., NL Film B.V., NL Film & TV B.V., Human Factor B.V., Human Factor Daily B.V.