EndemolShine Nederland B.V. (hierna: “EndemolShine” of “wij”) hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een zorgvuldige wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder meer specifiek de Wet Bescherming Persoonsgegevens en, per 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacy policy ziet op de wijze waarop EndemolShine de persoonsgegevens verwerkt van personen die bij EndemolShine solliciteren (hierna: “Sollicitant(en)” of “je/jou”) via de onderhavige website (hierna: “Website”).

Solliciteren op een vacature van EndemolShine (middels de Website) is geheel vrijwillig.
Ten behoeve van jouw deelname aan een sollicitatieprocedure van Endemol Shine (hierna: de “Sollicitatie”) kun je jouw persoonsgegevens verstrekken via het online aanmeldingsformulier op de Website. Door het versturen van het sollicitatieformulier, aanvaardt Sollicitant deze privacy policy (hierna: “Privacy Policy Sollicitanten”). EndemolShine dient aangemerkt te worden als de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van Sollicitant.

De persoonsgegevens

 1. Sollicitant kan, middels de Website of anderszins, aan EndemolShine persoonsgegevens verstrekken ten behoeve van zijn/haar deelname aan de sollicitatieprocedure. Het gaat hier onder meer om -waar van toepassing- de volgende persoonsgegevens:
  • voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht;
  • adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres;
  • CV en motivatiebrief;
  • Optioneel; foto en/of audiovisueel sollicitatiefilmpje;
  • Optioneel: andere persoonsgegevens die Sollicitant verstrekt aan EndemolShine zodat EndemolShine een beeld krijgt van Sollicitant als persoon, waaronder maar niet beperkt tot hobby’s, interesses, talenten, karaktereigenschappen, (werk)geschiedenis, social media account gegevens.

Verwerking door EndemolShine: doeleinden en bewaartermijnen

 1. EndemolShine verwerkt de door jouw verstrekte persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn. EndemolShine verwerkt in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens van Sollicitanten, zoals over ras, godsdienst, seksuele geaardheid, tenzij je hier voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming voor geeft.
 2. De persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld door EndemolShine. EndemolShine zal passende technische en organisatorische maatregelen om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen.
 3. EndemolShine verwerkt jouw persoonsgegevens enkel in het kader van de sollicitatieprocedure voor de functie waarvoor jij solliciteert, zoals:
 4. ten behoeve van de selectieprocedure:
  • om een beeld van jou te krijgen;
  • om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie;
  • om contact met je op te nemen en/of om je informatie te sturen;
  • om je uit te nodigen voor (een) sollicitatiegesprek(ken), en;
 1. indien je geselecteerd bent voor de functie:
 • om contact met je op te nemen en/of om je informatie te sturen;
 • om een arbeidsovereenkomst te sluiten;
 • in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en jouw werkzaamheden voor EndemolShine.
 1. Tenzij je uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming geeft, zal Endemol Shine jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden – zoals voor andere vacatures van Endemol Shine – gebruiken. Indien je toestemming hebt gegeven aan Endemol Shine voor het gebruik van jouw persoonsgegevens voor andere vacatures van EndemolShine (bijvoorbeeld middels de opt-in op de Website), dan mag EndemolShine deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor vacatures die worden aangeboden in het betreffende kalenderjaar. EndemolShine zal vervolgens ieder kalenderjaar opnieuw jouw toestemming vragen voor dergelijke verwerking.

Bewaartermijnen

 1. Tenzij opslag wettelijk verplicht is in welk geval de persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan de wettelijk verplichte termijn, bewaart EndemolShine jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, d.w.z.:
  – tenminste gedurende de werving- en selectieprocedure, en;
  – indien je voor de functie bent afgewezen, worden jouw persoonsgegevens binnen 4 weken na afronding van de desbetreffende sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij je aan EndemolShine uitdrukkelijke toestemming hebt verleend om jouw persoonsgegevens langer te bewaren voor eventuele andere vacatures van EndemolShine, in welk geval de persoonsgegevens binnen 12 maanden na afronding van de desbetreffende sollicitatieprocedure worden verwijderd, of;
  – indien je bent geselecteerd voor de desbetreffende functie, bewaren wij jouw persoonsgegevens volgens de voorwaarden in de arbeidsovereenkomst.

Juridische Grondslag

 1. Endemol Shine verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen, voor zover de verwerking niet is gebaseerd op jouw expliciete toestemming:
  • voor het uitvoeren van een (eventuele) overeenkomst, en/of;
  • een wettelijke plicht, en/of;
  • een gerechtvaardigd belang, namelijk de uitvoering van de desbetreffende werving- en sollicitatieprocedure.

Beperkte toegang

 1. De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor en ten behoeve van degene voor wie toegang noodzakelijk is in de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden. Jouw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld verwerkt worden door leden van Human Resources en overig relevant personeel van Endemol Shine (bijv. juridische zaken, IT, de directie) of van haar moederbedrijf Endemol Shine Group. Jouw persoonsgegevens kunnen, indien dit strikt noodzakelijk wordt geacht, tevens gedeeld worden met externe door Endemol Shine ingeschakelde dienstverleners of systemen, zoals advocaten, adviseurs en externe beveiligingssystemen, waarmee EndemolShine in een verwerkersovereenkomst heeft vastgelegd dat deze partijen de persoonsgegevens voldoende zullen beveiligen en uitsluitend onder instructies van EndemolShine zullen handelen.
 2. Zonder jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming zal EndemolShine jouw persoonsgegevens niet aan enige andere derden – dan genoemd in artikel 8 – verstrekken. EndemolShine zal jouw persoonsgegevens niet aan derden buiten de EER doorgeven.

Rechten Sollicitant

 1. Sollicitanten hebben op grond van de privacy wet bepaalde rechten. Je hebt bijvoorbeeld recht op inzage in, toegang, verbetering, aanvulling en afscherming van de persoonsgegevens die door Endemol Shine worden verwerkt. Je kunt te allen tijde en kosteloos inzicht verkrijgen in jouw persoonsgegevens. Als je op enig moment jouw persoonsgegevens, die je aan Endemol Shine hebt verstrekt, wilt bijwerken dan kan je een e-mail sturen aan werken@endemolshine.nl en mijngegevens@endemolshine.nl met vermelding van je naam en het verzoek. EndemolShine zal binnen een maand na ontvangst van het verzoek reageren.

Contact EndemolShine (verwerkingsverantwoordelijke)

 1. Eventuele vragen over de Privacy Policy Sollicitanten of over de wijze waarop Endemol Shine persoonsgegevens verwerkt kunnen worden gesteld via het e-mailadres: mijngegevens@endemolshine.nl
  of per post:
  Endemol Shine Nederland B.V.
  afdeling Juridische Zaken
  Postbus 12121 1100 AC Amsterdam

Wijzigingen

 1. EndemolShine Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om de Privacy Policy Sollicitanten geregeld te raadplegen.

Overige

 1. Als je het online sollicitatieformulier niet vóór de sluitingsdatum van de desbetreffende vacature hebt voltooid, worden jouw persoonsgegevens verwijderd. EndemolShine behoudt zich het recht voor om de deadline voor het indienen van voltooide sollicitatieformulieren naar eigen inzicht en naar eigen goeddunken te wijzigen.
 2. Sollicitanten dienen het sollicitatieformulier naar waarheid in te vullen.
 3. Het voltooien van een sollicitatieformulier biedt geen garantie op de desbetreffende baan.
 4. Nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer onderdelen van deze voorwaarden, laat de voorwaarden voor het overige onverlet.
 5. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en de rechtbank Amsterdam is bevoegd.

Datum: 25-04-2018
De Privacy Policy Sollicitanten tonen in een pdf-bestand? Klik dan hier.
De algemene Privacy Policy van EndemolShine vind je hier.